ML之FE:利用【数据分析+数据处理】算法对国内某平台上海2020年6月份房价数据集【12+1】进行特征工程处理(史上最完整,建议收藏)

ML之FE:利用【数据分析+数据处理】算法对国内某平台上海2020年6月份房价数据集【12+1】进行特征工程处理(史上最完整,建议收藏)

 

 

目录

利用【数据分析+数据处理】算法对链家房价数据集【12+1】进行特征工程处理

1、数据集信息输出

1.3、数据集基本信息

1.4、数据集类型分类

1.5、缺失值处理

2、特征工程

2.1、数据分析之单变量统计可视化分析:

2.1.1、统计每个字段

2.1.2、对指定特征单变量统计可视化

2.2、关联分析

2.3、分析之Num

2.3.1、Num变量之间皮尔森相关性可视化

2.3.2、Num变量之间MIC可视化

2.3.3、Num寻找异常点

2.3.4、Num PCP图可视化

2.4、处理之Num

2.4.1、删除指定成对列的异常值点

2.4.2、修正目标特征的数据分布

2.5、处理之Cat

2.5.1、单独分析两个特征的分布

2.5.2、数值化

设计思路


 

 

 

相关文章
ML之FE:利用【数据分析+数据处理】算法对国内某平台上海2020年6月份房价数据集【12+1】进行特征工程处理(史上最完整,建议收藏)
ML之FE:利用【数据分析+数据处理】算法对国内某平台上海2020年6月份房价数据集【12+1】进行特征工程处理实现
ML之FE:利用【数据分析+数据处理】算法对国内某平台上海2020年6月份房价数据集【12+1】进行特征工程处理(史上最完整,建议收藏)——附录
ML之FE:利用【数据分析+数据处理】算法对国内某平台上海2020年6月份房价数据集【12+1】进行特征工程处理实现
ML之回归预测:利用多个算法模型(LassoR、KernelRidgeR、ElasticNetR、GBR、LGBMR、XGBR)对国内某平台上海2020年6月份房价数据集【12+1】进行回归预测
ML之回归预测:利用多个算法模型(LassoR、KernelRidgeR、ElasticNetR、GBR、LGBMR、XGBR)对国内某平台上海2020年6月份房价数据集【12+1】进行回归预测实现

 

利用【数据分析+数据处理】算法对链家房价数据集【12+1】进行特征工程处理

1、数据集信息输出

1.3、数据集基本信息

 (3000, 13) 13 3000
  
 total_price     object
unit_price     object
roomtype      object
height       object
direction      object
decorate      object
area        object
age        float64
garden       object
district      object
total_price_Num  float64
unit_price_Num    int64
area_Num      float64
dtype: object
 
 Index(['total_price', 'unit_price', 'roomtype', 'height', 'direction',
    'decorate', 'area', 'age', 'garden', 'district', 'total_price_Num',
    'unit_price_Num', 'area_Num'],
   dtype='object')
 
  total_price unit_price roomtype ... total_price_Num unit_price_Num area_Num
0    290万 46186元/平米   2室1厅 ...      290.0     46186  62.79
1    599万 76924元/平米   2室1厅 ...      599.0     76924  77.87
2    420万 51458元/平米   2室1厅 ...      420.0     51458  81.62
3   269.9万 34831元/平米   2室2厅 ...      269.9     34831  77.49
4    383万 79051元/平米   1室1厅 ...      383.0     79051  48.45

[5 rows x 13 columns]

   total_price unit_price roomtype ... total_price_Num unit_price_Num area_Num
2995    230万 43144元/平米   1室1厅 ...      230.0     43144  53.31
2996    372万 75016元/平米   1室1厅 ...      372.0     75016  49.59
2997    366万 49973元/平米   2室1厅 ...      366.0     49973  73.24
2998    365万 69103元/平米   2室1厅 ...      365.0     69103  52.82
2999    420万 49412元/平米   2室2厅 ...      420.0     49412  85.00

[5 rows x 13 columns]
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 3000 entries, 0 to 2999
Data columns (total 13 columns):
 #  Column      Non-Null Count Dtype 
--- ------      -------------- ----- 
 0  total_price   3000 non-null  object 
 1  unit_price    3000 non-null  object 
 2  roomtype     3000 non-null  object 
 3  height      3000 non-null  object 
 4  direction    3000 non-null  object 
 5  decorate     3000 non-null  object 
 6  area       3000 non-null  object 
 7  age       2888 non-null  float64
 8  garden      3000 non-null  object 
 9  district     3000 non-null  object 
 10 total_price_Num 3000 non-null  float64
 11 unit_price_Num  3000 non-null  int64 
 12 area_Num     3000 non-null  float64
dtypes: float64(3), int64(1), object(9)
memory usage: 304.8+ KB
 
        age total_price_Num unit_price_Num   area_Num
count 2888.000000   3000.000000   3000.000000 3000.000000
mean  2001.453601    631.953450  58939.028333  102.180667
std    9.112425    631.308855  25867.208297  62.211662
min  1911.000000    90.000000  11443.000000  17.050000
25%  1996.000000    300.000000  40267.500000  67.285000
50%  2003.000000    437.000000  54946.000000  89.230000
75%  2008.000000    738.000000  73681.250000  119.035000
max  2018.000000   9800.000000  250813.000000  801.140000

1.4、数据集类型分类

完整详看ML之FE:利用【数据分析+数据处理】算法对国内某平台2020年6月份房价数据集【12+1】进行特征工程处理(史上最完整,建议收藏)——附录

依次返回数值型、类别型字段、 
 ['age', 'area_Num', 'unit_price_Num', 'total_price_Num'] 
 ['total_price', 'unit_price', 'roomtype', 'height', 'direction', 'decorate', 'area', 'garden', 'district']

Categ_cols_Unique
依次查看训练集、测试集中,类别型字段的细分类
total_price ['1000万', '100万', '1010万', '1019万', '1020万', '1025万', '1030万', '1035万', '1038万', '1040万', '1050万', '1057万', '1058万', '105万', '1060万', '1065万', '1070^……

米', '99904元/平米', '99927元/平米', '99974元/平米']
roomtype ['1室0厅', '1室1厅', '1室2厅', '2室0厅', '2室1厅', '2室2厅', '3室0厅', '3室1厅', '3室2厅', '3室3厅', '4室1厅', '4室2厅', '4室3厅', '5室1厅', '5室2厅', '5室3厅', '5室4厅', '6室2厅', '6室3厅', '6室4厅', '7室2厅', '9室6厅']
height ['上叠别墅/共4层', '下叠别墅/共3层', '下叠别墅/共4层', '下叠别墅/共5层', '下叠别墅/共6层', '中楼层/共10层', '中楼层/共11层', '中楼层/共12层', '中楼层/共13层', '中楼层/共14层', '中
楼层/共15层', '中楼层/共16层', '中楼层/共17层', '中楼层/共18层', '中楼层/共19层', '中楼层/共20

……

村', '首创旭辉城', '首创禧悦(一期)', '首创锦悦', '香山新村东北街坊', '香山新村东南街坊', '香山新村西北街坊', '香山新村西南街坊', '香树丽舍', '香梅花园(二期)', '香楠小区', '香榭苑', '香樟公寓', '香樟苑(普陀)', '香水湾', '香溢花城(住宅)', '馨佳园(菊泉街1280弄)', '馨佳园(菊泉街1281弄)', '馨佳园(菊泉街1398弄)', '馨佳园(菊盛路851弄)', '馨佳园(韶山路419弄)', '馨宁公寓', '马陆清水湾', '骏豪国际', '高境一村', '高境二村', '高安公寓', '高海家苑', '高行绿洲(六期)', '高行绿洲(四期)', '高行馨苑', '鸿凯湾绿苑', '鸿吉苑', '鸿基公寓', '鸿宝一村(北区)', '鸿宝一村(南区)', '鸿宝二村', '鸿宝新村', '鹏丰苑', '鹏宏苑', '鹏海小区', '鹏润伊顿公馆', '鹤北新村', '黄山始信苑', '黄山新村', '黄山新苑', '黄浦新苑(公寓)', '黎安三村', '黎安二村', '黎明花园', '鼎信公寓', '鼎鑫名流世家', '齐七小区', '龙华小区', '龙庭公寓', '龙柏七村', '龙柏三村', '龙柏二村', '龙柏四村', '龙柏香榭苑', '龙泽园', '龙湖蔚澜香醍', '龙湖郦城', '龚家宅']
district ['嘉定', '奉贤', '宝山', '徐汇', '普陀', '杨浦', '松江', '浦东', '虹口', '金山', '长宁', '闵行', '青浦', '静安', '黄浦']


Num_cols_Plot
total_price_Num [290 599 420 ... 366 365 420]
unit_price_Num [46186 76924 51458 ... 49973 69103 49412]
age [1993 2005 1995 ... 1995 1990 2011]
area_Num [62 77 81 ... 73 52 85]

 

1.5、缺失值处理

该数据集中包含缺失数据!输出缺失数据所在坐标(表格形式输出)
data_Frame_null_count.csv 已经成功保存到当前文件夹!
依次判断每列是否含有缺失数据: 
 False  12
True   1
dtype: int64
依次计算每列缺失值元素个数: 
 13 [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 112, 0, 0, 0, 0, 0]
Missing_data_Per_dict_0: (12, 0.9231, {'total_price': 0.0, 'unit_price': 0.0, 'roomtype': 0.0, 'height': 0.0, 'direction': 0.0, 'decorate': 0.0, 'area': 0.0, 'garden': 0.0, 'district': 0.0, 'total_price_Num': 0.0, 'unit_price_Num': 0.0, 'area_Num': 0.0})
Missing_data_Per_dict_Not0: (1, 0.0769, {'age': 0.037333})
Missing_data_Per_dict_Over05: (0, 0.0, {})
Missing_data_Per_dict_1: (0, 0.0, {})
Missing_data_Per_dict_09: (0, 0.0, {})
Missing_data_Per_dict_08: (0, 0.0, {})
Missing_data_Per_dict_under01: (1, 0.0769, {'age': 0.037333})
依次计算每列缺失值元素占比: {'age': 0.037333}
data_Missing_dict {'total_price': 0.0, 'unit_price': 0.0, 'roomtype': 0.0, 'height': 0.0, 'direction': 0.0, 'decorate': 0.0, 'area': 0.0, 'age': 0.037333333333333336, 'garden': 0.0, 'district': 0.0, 'total_price_Num': 0.0, 'unit_price_Num': 0.0, 'area_Num': 0.0}

 

 

2、特征工程

2.1、数据分析之单变量统计可视化分析:

2.1.1、统计每个字段

统计字段名及其对应长度: roomtype 22
['2室1厅' '2室2厅' '1室1厅' '3室2厅' '1室0厅' '3室1厅' '2室0厅' '1室2厅' '4室3厅' '5室2厅'
 '4室2厅' '5室3厅' '3室0厅' '5室1厅' '5室4厅' '6室4厅' '6室2厅' '6室3厅' '7室2厅' '9室6厅'
 '3室3厅' '4室1厅']
roomtype字段下所有类别   对应数量
2室2厅  751
3室2厅  706
2室1厅  622
1室1厅  323
4室2厅  192
3室1厅  174
1室0厅   47
2室0厅   37
1室2厅   37
5室2厅   35
4室3厅   25
5室3厅   17
6室2厅   9
6室3厅   5
5室1厅   5
3室3厅   4
3室0厅   3
5室4厅   3
4室1厅   2
7室2厅   1
6室4厅   1
9室6厅   1
Name: roomtype, dtype: int64
统计字段名及其对应长度: height 138
['高楼层/共6层' '低楼层/共6层' '中楼层/共6层' '高楼层/共18层' '低楼层/共9层' '中楼层/共5层' '高楼层/共11层'
 '高楼层/共4层' '高楼层/共32层' '中楼层/共7层' '高楼层/共30层' '中楼层/共12层' '中楼层/共24层' '低楼层/共4层'
 '低楼层/共5层' '中楼层/共13层' '中楼层/共11层' '低楼层/共7层' '高楼层/共8层' '中楼层/共18层' '中楼层/共14层'
 '低楼层/共17层' '中楼层/共30层' '低楼层/共18层' '高楼层/共13层' '中楼层/共31层' '中楼层/共29层'
 '独栋/共2层' '高楼层/共29层' '低楼层/共30层' '低楼层/共15层' '高楼层/共28层' '联排/共3层' '中楼层/共8层'
 '中楼层/共56层' '低楼层/共16层' '低楼层/共56层' '低楼层/共32层' '高楼层/共7层' '高楼层/共5层' '中楼层/共9层'
 '高楼层/共33层' '高楼层/共22层' '低楼层/共26层' '中楼层/共35层' '低楼层/共23层' '低楼层/共35层'
 '中楼层/共19层' '中楼层/共17层' '高楼层/共31层' '低楼层/共38层' '低楼层/共28层' '低楼层/共22层'
 '低楼层/共24层' '中楼层/共16层' '高楼层/共25层' '低楼层/共14层' '双拼/共2层' '中楼层/共4层' '高楼层/共17层'
 '低楼层/共34层' '中楼层/共28层' '高楼层/共24层' '中楼层/共20层' '低楼层/共12层' '高楼层/共16层'
 '中楼层/共25层' '联排/共1层' '中楼层/共15层' '高楼层/共34层' '低楼层/共49层' '中楼层/共10层'
 '低楼层/共11层' '高楼层/共14层' '中楼层/共21层' '中楼层/共32层' '共3层' '中楼层/共38层' '共1层'
 '低楼层/共19层' '中楼层/共22层' '中楼层/共33层' '低楼层/共13层' '低楼层/共20层' '高楼层/共12层'
 '中楼层/共37层' '高楼层/共15层' '低楼层/共25层' '低楼层/共31层' '高楼层/共26层' '高楼层/共9层' '双拼/共3层'
 '低楼层/共33层' '高楼层/共20层' '高楼层/共40层' '低楼层/共21层' '低楼层/共10层' '上叠别墅/共4层'
 '低楼层/共2层' '低楼层/共8层' '低楼层/共61层' '中楼层/共59层' '高楼层/共36层' '中楼层/共27层'
 '下叠别墅/共6层' '高楼层/共10层' '高楼层/共27层' '高楼层/共21层' '低楼层/共3层' '高楼层/共37层'
 '高楼层/共49层' '低楼层/共27层' '高楼层/共19层' '中楼层/共34层' '低楼层/共1层' '高楼层/共35层'
 '低楼层/共43层' '低楼层/共51层' '中楼层/共39层' '低楼层/共29层' '中楼层/共36层' '高楼层/共43层'
 '联排/共2层' '中楼层/共23层' '独栋/共3层' '高楼层/共23层' '高楼层/共39层' '共2层' '高楼层/共38层'
 '高楼层/共45层' '中楼层/共63层' '中楼层/共26层' '下叠别墅/共5层' '下叠别墅/共3层' '下叠别墅/共4层'
 '低楼层/共37层' '低楼层/共41层' '高楼层/共58层']
height字段下所有类别   对应数量
高楼层/共6层   557
中楼层/共6层   335
低楼层/共6层   260
中楼层/共5层   90
低楼层/共18层   84
      ... 
下叠别墅/共3层   1
中楼层/共59层   1
低楼层/共41层   1
高楼层/共58层   1
高楼层/共43层   1
Name: height, Length: 138, dtype: int64
统计字段名及其对应长度: direction 34
['南' '南 北' '东南' '东 南' '北 西北' '东北' '西' '西南' '东南 南' '南 西南' '东' '南 西 北' '西 东'
 '东 东南' '北' '南 西' '东 西' '北 南' '西南 西北' '暂无数据' '东 北' '东南 西北' '西北' '东南 西'
 '东北 南 北' '东 南 北' '西 东北' '南 东南' '南 北 东 东南' '南 东' '南 北 西' '西 北 南' '西 北'
 '东南 南 西北 北']
direction字段下所有类别   对应数量
南      2131
南 北      653
东南       50
西南       46
西       19
东       13
北       12
南 西       8
北 南       7
东南 南      7
南 西南      6
东北       5
暂无数据      5
东 南       5
南 西 北      4
西 东       3
东 西       3
西北       3
东 东南      3
东 北       2
北 西北      2
西 北 南      1
东 南 北      1
南 北 东 东南    1
西南 西北      1
西 北       1
东北 南 北     1
东南 南 西北 北    1
南 北 西      1
南 东       1
东南 西北      1
西 东北      1
南 东南      1
东南 西      1
Name: direction, dtype: int64
统计字段名及其对应长度: decorate 18
['平层/简装' '平层/精装' '简装' '平层/毛坯' '精装' '复式/精装' '平层/其他' '跃层/精装' '错层/精装' '复式/简装'
 '复式/其他' '错层/其他' '错层/简装' '复式/毛坯' '跃层/简装' '毛坯' '错层/毛坯' '跃层/毛坯']
decorate字段下所有类别   对应数量
平层/精装  1428
平层/简装   997
平层/毛坯   247
复式/精装   166
平层/其他   57
复式/简装   39
复式/毛坯   17
错层/精装   16
精装     9
简装     5
复式/其他    5
跃层/精装    5
错层/简装    2
跃层/简装    2
跃层/毛坯    2
错层/毛坯    1
毛坯     1
错层/其他    1
Name: decorate, dtype: int64
统计字段名及其对应长度: garden 1859
['国和一村' '虹康花苑(三期)' '纪念小区' ... '南新东园' '遵义西大楼' '象屿名城']
garden字段下所有类别   对应数量
新南家园     15
世茂滨江花园    13
田林十二村    10
万馨佳园     9
文怡花园     9
       ..
中海万锦城(三期)   1
天山华庭     1
静安晶华园     1
檀香花苑(公寓)   1
陆家嘴花园(一期)   1
Name: garden, Length: 1859, dtype: int64
统计字段名及其对应长度: district 15
['杨浦' '长宁' '虹口' '松江' '闵行' '宝山' '静安' '徐汇' '浦东' '黄浦' '普陀' '嘉定' '奉贤' '金山'
 '青浦']
district字段下所有类别   对应数量
浦东  794
闵行  400
徐汇  268
静安  228
宝山  208
普陀  169
嘉定  155
松江  146
杨浦  141
长宁  135
奉贤   95
黄浦   89
青浦   63
金山   55
虹口   54
Name: district, dtype: int64
Name: district, dtype: int64
{'浦东': 794, '闵行': 400, '徐汇': 268, '静安': 228, '宝山': 208, '普陀': 169, '嘉定': 155, '松江': 146, '杨浦': 141, '长宁': 135, '奉贤': 95, '黄浦': 89, '青浦': 63, '金山': 55, '虹口': 54}

 

 

2.1.2、对指定特征单变量统计可视化

(1)、常用于R预测对标签特征分析

count  3000.000000
mean   631.953450
std    631.308855
min    90.000000
25%    300.000000
50%    437.000000
75%    738.000000
max   9800.000000
Name: total_price_Num, dtype: float64

 

(2)、常用于C预测对标签特征分析

T1、各个特征内统计类别柱状图可视化 

 

 

2.2、关联分析

 

 

2.3、分析之Num

2.3.1、Num变量之间PCC可视化

         total_price_Num unit_price_Num    age area_Num
total_price_Num     1.000000    0.638882 -0.101234 0.787404
unit_price_Num     0.638882    1.000000 -0.037053 0.184717
age          -0.101234    -0.037053 1.000000 -0.075594
area_Num        0.787404    0.184717 -0.075594 1.000000
data_Frame_corr_df.csv已经成功保存到当前文件夹!

2.3.2、Num变量之间MIC可视化

2.3.3、Num寻找异常点

T1、利用散点图scatter寻找异常点

 

T2、利用BP寻找异常点

 

2.3.4、Num PCP图可视化

 

2.4、处理之Num

2.4.1、删除指定成对列的异常值点

 

2.4.2、修正目标特征的数据分布

(1)、标签特征数据分布曲线、散点图可视化

(2)、符合正态分布的特征进行log操作
(3)、非正态分布特征进行box-cox操作

 mu = 631.95 and sigma = 631.20

绘制Q-Q分位数图:看是否与理论的一致
skewness: 
           Skew
area_Num     3.448604
unit_price_Num  1.121800
total_price_Num 0.639867
age       -4.876660

(4)、再次观察所有特征分布

skewness:           Skew
area_Num     3.448604
unit_price_Num  1.121800
total_price_Num    NaN
age       -4.876660
总共有 4 数值型的特征做变换
dataset.head: 
  total_price unit_price roomtype ... total_price_Num unit_price_Num area_Num
0    290万 46186元/平米   2室1厅 ...    2.195911   26.721049 5.767642
1    599万 76924元/平米   2室1厅 ...    2.333830   29.376162 6.169801
2    420万 51458元/平米   2室1厅 ...    2.267808   27.266778 6.259553
3   269.9万 34831元/平米   2室2厅 ...    2.181588   25.337425 6.160505
4    383万 79051元/平米   1室1厅 ...    2.250204   29.523924 5.301667

[5 rows x 13 columns]
age [14 14 14 ... 14 14 14]
area_Num [5 6 6 ... 6 5 6]
unit_price_Num [26 29 27 ... 27 28 27]
total_price_Num [2 2 2 ... 2 2 2]

 

 

2.5、处理之Cat

2.5.1、单独分析两个特征的分布

 

 

2.5.2、数值化

T1法、T2法

DF_types: 
 total_price     object
unit_price     object
roomtype      object
height       object
direction      object
decorate      object
area        object
age        float64
garden       object
district      object
total_price_Num  float64
unit_price_Num   float64
area_Num      float64
dtype: object
Col_dtypes_objects: 
 Index(['total_price', 'unit_price', 'roomtype', 'height', 'direction',
    'decorate', 'area', 'garden', 'district'],
   dtype='object')
  total_price unit_price roomtype ... total_price_Num unit_price_Num area_Num
0     316    1125     4 ...     2.195911    26.721049 5.767642
1     560    2258     4 ...     2.333830    29.376162 6.169801
2     445    1350     4 ...     2.267808    27.266778 6.259553
3     287     634     5 ...     2.181588    25.337425 6.160505
4     410    2315     1 ...     2.250204    29.523924 5.301667

[5 rows x 13 columns]
非树类算法,正在进行哑变量化
DF_types: 
 total_price     int64
unit_price      int64
roomtype       int64
height        int64
direction      int64
decorate       int64
area         int64
age        float64
garden        int64
district       int64
total_price_Num  float64
unit_price_Num   float64
area_Num      float64
dtype: object
Col_dtypes_int64s: 
 Index(['total_price', 'unit_price', 'roomtype', 'height', 'direction',
    'decorate', 'area', 'garden', 'district'],
   dtype='object')
Col_dtypes_float64s: 
 Index(['age', 'total_price_Num', 'unit_price_Num', 'area_Num'], dtype='object')
     age total_price_Num ... district_8 district_9
0 14.171884     2.195911 ...      0      0
1 14.190647     2.333830 ...      0      0
2 14.175018     2.267808 ...      1      0
3 14.196881     2.181588 ...      0      0
4 14.176584     2.250204 ...      0      0

[5 rows x 7784 columns]
dataset       age total_price_Num ... district_8 district_9
0   14.171884     2.195911 ...      0      0
1   14.190647     2.333830 ...      0      0
2   14.175018     2.267808 ...      1      0
3   14.196881     2.181588 ...      0      0
4   14.176584     2.250204 ...      0      0
...     ...       ... ...     ...     ...
2995 14.198437     2.149222 ...      0      0
2996 14.192207     2.244601 ...      0      0
2997 14.175018     2.241467 ...      0      0
2998 14.167178     2.240939 ...      0      0
2999 14.199993     2.267808 ...      0      0

[3000 rows x 7784 columns]

 

设计思路

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©️2020 CSDN 皮肤主题: 代码科技 设计师:Amelia_0503 返回首页
实付 29.90元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值